เกี่ยวกับเรา

หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา

บริษัท รถรุ่งเรือง(มุกดาหาร) จำกัด

บริษัท รถรุ่งเรือง (มุกดาหาร) จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจเดินรถประจำทางวันแรกเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2548 ในเส้นทาง มุกดาหาร-พัทยา โดยได้รับใบอนุญาตประกอบการเดินรถประจำทางจาก กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
• เชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนในภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและใต้กับแหล่งงานและแหล่งท่องเที่ยวในภาคตะวันออก
• ส่งเสริมการท่องเที่ยวของทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธรและเมืองพัทยา
• อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเนื่องจากไม่ต้องไปรอต่อรถในเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพมหานครหรือนครราชสีมา ให้เสียเวลาและเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากโดยสารเพียงต่อเดียว หลังจากดำเนินการเดินรถได้ประมาณหกเดือน บริษัทฯ เห็นความต้องการของประชาชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด และบุรีรัมย์ที่ต้องการเดินทางไปยังภาคตะวันออกได้สะดวกขึ้น จึงได้เปิดบริการเดินรถแยกช่วงเพิ่มในเส้นทาง มุกดาหาร-ร้อยเอ็ด-บุรีรัมย์-พัทยา โดยยังคงใช้ชื่อเส้นทางแบบทางการอย่างเดิมคือ มุกดาหาร-พัทยา แต่เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นจึงเรียกเส้นทางก่อนแยกช่วงเป็น มุกดาหาร-ยโสธร-สุรินทร์-พัทยา

ดังนั้นเส้นทาง 815 มุกดาหาร-พัทยา จึงมีเส้นทางเดินรถแบ่งเป็นสองเส้นทางคือ
1. มุกดาหาร-ยโสธร-สุรินทร์-พัทยา
2. มุกดาหาร-ร้อยเอ็ด-บุรีรัมย์-พัทยา

ประมาณต้นปี 2550 บริษัทฯ ได้ขยายเส้นทางจากปลายทางพัทยาไปอีก 70 กิโลเมตร เป็นจังหวัดระยอง เนื่องจากจังหวัดระยองเป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ และมีผู้โดยสารจำนวนมากจำเป็นต้องเดินทางไปทำงานเป็นประจำ ดังนั้นเส้นทาง 815 มุกดาหาร-พัทยา จึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็น 815 มุกดาหาร-ระยอง

และเมื่อ วันที่ 9 ตุลาคม 2552 บริษัทได้เปิดเดินรถเส้นทางใหม่ สาย 393 ระยอง-เกาะสมุยโดยผ่านจุดสำคัญต่างๆ ดังนี้ ระยอง พัทยา ศรีราชา ชลบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงครามเพชรบุรี ชะอำ หัวหิน ชุมพร หลังสวน สุราษฎร์ธานี ดอนสัก และเกาะสมุย เป็นการบริการเดินรถเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางจากภาคตะวันออกกับภาคใต้ และ วันที่ 27 สิงหาคม2553 บริษัทได้เปิดเดินรถเส้นทางใหม่ สาย 831 มุกดาหาร-หัวหิน โดยผ่านจุดสำคัญต่างๆดังนี้ มุกดาหาร เลิงนกทา อำนาจเจริญ ยโสธร สุวรรณภูมิ สุรินทร์ นางรอง สระบุรีวงแหวนรอบนอก พระราม2 สมุทรสาคร เพชรบุรี ชะอำ หัวหิน


วิสัยทัศน์

สร้างความพอใจสูงสุดให้ลูกค้า  ด้วยการบริการที่เป็นเลิศ  โดยบุคลากรและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและการใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม


ภารกิจ

เป็นผู้นำทางด้านบริการขนส่งบนถนนที่มุ่งเน้นการทำธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้โดยสาร พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายใต้คุณภาพการบริหารที่เป็นมาตรฐานสากลกับหลักบรรษัทภิบาล และมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงอีกทั้งยังมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน ด้วยกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยีและการดูแลรักษา  ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม


นโยบาย

บริษัทฯ ถือว่าการบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญ และจำเป็นต่อธุรกิจ โดยมุ่งมั่นส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในองค์กรดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยมีแนวทางยึดถือและปฏิบัติ ดังนี้
1. มุ่งเน้นการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ด้วยกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อบริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
2. ปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง โดยถือเป็นบรรทัดฐานเบื้องต้น
3. ถือว่าความปลอดภัยเป็นหัวใจในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยง และควบคุมความสูญเสียจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย ทรัพย์สินเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล  ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยจากการทำงาน
4. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน  เพื่อนำไปสู่การการปฎิบัติหน้าที่ต่อผู้โดยสาร และรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน


บรรษัทภิบาล

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายรวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบ ต่อสภาพแวดล้อม สังคม และประเทศชาติ ตามแนวทางของบรรษัทภิบาล คณะกรรมการ มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อ การบริหารงาน โดยเป็นผู้กำหนดนโยบาย กลไกการบริหาร และระบบการกำกับดูแล เพื่อให้ภารกิจของบริษัทฯ  ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผล ตรงตาม วัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการกำหนด ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะกำกับ ดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเที่ยงธรรม